สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต 

จัดไฟแนนซ์ ประกันภัยรถยนต์ ซื้อสินค้า และรวมบริการออนไลน์อื่นๆ

1.สินเชื่อบุคคลซิตี้

วงเงิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

2.บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้ เครดิต

วงเงิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

3.สินเชื่อบุคคลธนชาต

วงเงิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึันไป
 • รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ
 • รายได้ 30,000 บาทขึันไปสำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ
 • ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับ เจ้าของกิจการ

 

4. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • จดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

5. สินเชื่ออพาร์ทเมนท์ ธนาคารไทยเครดิต

 วงเงินกู้ ค่าก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง มีรูปแบบของวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ ที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ มีวงเงินสินเชื่อ/เงินกู้ สำหรับ การกู้เพื่อการตกแต่งภายใน การผ่อนชำระ เงินกู้ ที่สอดคล้องกับรายได้ โดยระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ขอสินเชื่อประเภทนิติบุคคล

 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี มี อพาร์ทเมนท์-หอพัก อยู่แล้วต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือต้องการก่อสร้างใหม่ บนที่ดินของตนเอง หรือต้องการซื้อหอพัก-อพาร์ทเมนท์

6. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขยายกิจการทางการแพทย์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพียงแค่ขอให้แพทย์มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์ พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ 3 - 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.0% (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.5% (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Term loan)
 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์ แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี
 • วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค

7. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุน การเติบโตทางธุรกิจจากธนาคารด้วยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุน ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ที่คุณสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายตรงใจคุณ

 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) บริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น โดยคุณสามารถเบิกถอนใช้วงเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบายด้วยเช็คส่วนตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการชำระค่าสินค้า วัตถุดิบ หรือ ค่าบริการอื่นๆ ของธุรกิจคุณ
 • วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan) บริการด้านการเงินที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกสบายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการเงินลงทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจ สำหรับการจัดหาวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจ
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) บริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ สำหรับเค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานหรืออาคารสำนักงาน โกดังสินค้า ค่าเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิม
 • วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount) บริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการวงเงินสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ ในลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ โดยธนาคารจะหักส่วนลดรับล่วงหน้าทันที
 • วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
  • ♦ หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการหนังสือจากธนาคาร เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่าน
  • ♦ การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคาร
  • ♦ ค้ำประกันการชำระเงินตามตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
  • ♦ การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
  • ♦ เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Domestic Letter of Credit) เป็น Letter of Credit ที่ธนาคารออกให้ตามคำขอของผู้ขอเปิด Letter of Credit ผูกพันต่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ที่อยู่ในประเทศ ในการเรียกให้ธนาคารผู้เปิด (Issuing Bank) ชำระเงิน หรือรับรองการชำระเงินตามตั๋วแลกเงินและเอกสารการค้าโดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • วงสินเชื่อ ♦ 10 ล้านบาทขึ้นไป

8. สินเชื่อบุคคล ซัมมิท เเคปปิตอล สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

โปรโมชั่นพิเศษ ! ดอกเบี้ยเพียง 13.50% ต่อปี นาน 6 เดือนเเรก* อัตราดอกเบี้ยเเบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย ฟรี! ค่าอากรเเสตมป์

วงเงินอนุมัตืสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับอนุมัติ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย 
 • อายุ 25-59 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 35,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของที่ทำงาน

9. สินเชื่อบุคคล CIMB

สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้เป็นรูปแบบแบบมีระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอสินเชื่อ

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • 1. อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • 2. สัญชาติไทย รายได้ประจำ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 9% , 12%, 18% รายได้ประจำ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 15% 3. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

10. สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I Cash

คุณสมบัติของ UOB I-Cash อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

*ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประเภทของผู้สมัคร พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ 
 • สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป สำหรับ พนักงานประจำ
 • 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับ เจ้าของกิจการ
 • อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน สำหรับพนักงานประจำ
 • ธุรกิจประเภทเดียวกัน 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน สำหรับเจ้าของกิจการ

11. สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสนเบิกทั้งจำนวน

สถาบันการเงิน : ธนาคาร กสิกรไทย

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์

จุดเด่น : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะนำเงินไปแต่งบ้าน, ดาวน์รถ, เรียนต่อ, แต่งงาน, จ่ายค่าเทอมลูก, พาครอบครัวไปพักผ่อน เป็นต้น

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

คุณสมบัติผู้กู้ สัญชาติไทย

อายุผู้สมัคร

 • ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 22 - 60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 22 - 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อายุงานของผู้สมัคร
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วงเงินกู้ : ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 60 เดือน
 • วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

12. สินเชื่อรถเเลกเงิน KTA

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รับจำนำทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร อนุมัติด่วนทันใจ รู้ผลภายใน 1 วัน บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รับรีไฟเเนนซ์รถยนต์ ให้สินเชื่อรถยนต์ รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ ปิดบัญชี ปรับโครงสร้างหนี้ จำนำเล่มทะเบียน รับรถ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก 4-10 ล้อ ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์เเละซื่อตรง ยินดีให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ

13. บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

เพิ่มสภาพคล่อง ให้คุณพร้อมใช้ ในทุกสถานการณ์ ยูโอบี แคชพลัส พร้อมให้คุณมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครเพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถมีวงเงินสำรอง สูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ผู้มีสิทธิสมัคร

 • กรณีเป็นพนักงานบริษัท
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • อายุ 20-60 ปี รายได้ต่อเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงาน : 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกัน
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • อายุ 20-60 ปี
  • รายได้ต่อเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงาน : 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

14. บัตรเครดิต UOB เลดี้

ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ สุขยิ่งขึ้นทุกการใช้จ่าย สิทธิประโยชน์มากมาย...เพื่อท่านสุภาพสตรีโดยเฉพาะ หรูหรา สะดวกสบาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า จาก UOB

ผู้มีสิทธิสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 18 ปีขึ้นไป

15. บัตรกดเงินสด KTC PROUD

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (สูงสุด 3,000,000 บาท)

ยอดชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้าง (แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท)

ผู้มีสิทธิสมัคร

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
 • อายุผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน


This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.